Otvarta na Mundial! - KONKURS Z SIECIĄ TELEFONII OTVARTA! - Przepisy Joli
Udostępnij

Otvarta na Mundial! – KONKURS Z SIECIĄ TELEFONII OTVARTA!

Otvarta na Mundial! – KONKURS Z SIECIĄ TELEFONII OTVARTA!

Kochani na FB właśnie ruszą konkurs, który organizuję wspólnie z siecią telefonii komórkowej OTVARTA! Więcej informacji o sieci OTVARTA znajdziecie tutaj: https://otvarta.pl/abonament?utm_source=przepisy-joli&utm_medium=video&utm_campaign=mlynarczyk

Tutaj znajdziecie konkurs:

https://www.facebook.com/PrzepisyJoli/

Tutaj regulamin konkursu:

Regulamin konkursu: „Otvarta na Mundial!”

1.
[Informacje podstawowe]

Organizatorem konkursu „Otvarta na Mundial” (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma:

eFresh Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Wielka 18/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (dalej „Koordynator lub Organizator”) na zlecenie:
Otvarta Sp z o.o.

z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 93-569), przy ul. Inżynierskiej 11, NIP:8882780351, zarejestrowana pod numerem KRS 000194197 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Organizator przeprowadza Konkurs na Profilu OTVARTA portalu społecznościowego Facebook we współpracy z influencerem „Przepisy Joli” – www.facebook.com (dalej „Facebook”), oraz na łamach profilu https://www.facebook.com/PrzepisyJoli/ (zwanym dalej „Fanpage”).

Niniejszy regulamin Konkursu (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi podstawę prawną organizacji Konkursu, określa prawa i obowiązki jego uczestników.

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.

2.

[Uczestnicy Konkursu i wymagania techniczne]

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być użytkownik aktywnego konta w internetowym serwisie Facebook. Konta założonego zgodnie z Regulaminem Facebook.
Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz OTVARTA, a także członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora w oparciu o umowę o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło, zlecenia) lub współpracująca jako podwykonawca. W przypadku wykrycia takiego nadużycia, Organizator pozostawia sobie prawo do anulowania Konkursu lub skreślenia takiej osoby z listy Uczestników lub zwycięzców.

§ 3.

[Zasady i czas trwania Konkursu]

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przedstawienie w formie komentarza sloganu z dowolną wersją słowa „Otvarta” i pokazania za pomocą zdjęcia, gifa lub filmu w jaki sposób kibicuje polskiej reprezentacji (zwanego dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).

Uczestnik swoje Zgłoszenie Konkursowe musi umieścić pod postem konkursowym (zwanym dalej „Postem Konkursowym”) zamieszczonym na Fanpage https://www.facebook.com/PrzepisyJoli/

Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie jedno Zgłoszenie Konkursowe w całym okresie trwania Konkursu i tylko 1 raz mogą być nagrodzeni.

Przy wyłanianiu zwycięzców (zwanych dalej „Zwycięzcami”), Komisja Konkursowa (zwana dalej „Jury”) będzie brała pod uwagę kreatywność i oryginalność zgłoszenia oraz nawiązanie do tematu.

W Konkursie, na podstawie kryteriów z § 3. pkt 4, nagrodzonych zostanie 3 Zwycięzców, którym Jury przyzna 3 równorzędne nagrody (zwane dalej „Nagrodami”)

Szczegóły dotyczące Nagród opisane są w § 4.
Czas trwania Konkursu: 22.06.2018-24.06.2018 (do godz. 12.)

4.

[Ogłoszenie zwycięzców i przyznanie nagród]

1.Dla Zwycięzców Konkursu przewidziano następujące Nagrody: oficjalne repliki piłek Adidas Russia 2018 na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mężczyzn w Rosji (o wartości rynkowej 99,99 zł)
2. Lista zwycięzców (zwana dalej „Listą Zwycięzców”) zostanie ogłoszona na Fanpage’u https://www.facebook.com/PrzepisyJoli/ do 24.06.2018 roku, do godziny 14.
3.Uczestnik wskazany na Liście Zwycięzców ma 14 dni roboczych, licząc od dnia opublikowania Listy Zwycięzców na Fanpage, na odesłanie Organizatorowi swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu przekazany kurierowi) do skrzynki odbiorczej fanpage’a. Jeżeli w tym terminie ich nie prześle lub dostarczone dane będą niekompletne, zostanie na jego miejsce wybrany kolejny Uczestnik z Listy Zwycięzców, który spełnia wszystkie Zasady Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak kontaktu z Uczestnikiem wskazanym na Liście Zwycięzców ani brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn technicznych, wskazanych w § 9. Pkt 1 i leżących po stronie Uczestnika.

Nagrody zostaną dostarczone w terminie nie późniejszym niż 31 dni, licząc od dnia ogłoszenia Listy Zwycięzców. Wysyłka nastąpi za poświadczeniem odbioru Pocztą Polską bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę jako adres korespondencyjny, na koszt Organizatora.

Odmowa poświadczenia odbioru Nagrody stanowi podstawę do niewydania Nagrody.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne przedmioty ani ekwiwalent pieniężny. Zgodnie z treścią artykułu 21 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U.2000.14.176 z późn. zm.) wolne od podatku są kwoty lub nagrody rzeczowe, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł brutto.

§ 5.

[Przetwarzanie danych i prawa do publikacji]

Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail) w celu przeprowadzenia Konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem autorskich praw osobistych i majątkowych do dostarczonego w ramach Konkursu Zgłoszenia Konkursowego i wyraża zgodę (udziela licencji) na jego wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu, na polu eksploatacji, jakim jest Internet. Licencja udzielona jest bezpłatnie.

Tym samym Organizator Konkursu w żaden sposób nie odpowiada za naruszenie jakichkolwiek praw, w tym dóbr osobistych zgłoszonych bądź przesłanych przez Uczestników Konkursu, a Uczestnicy Konkursu zobowiązują przejąć odpowiedzialność prawną w stosunku do osób trzecich i pokryć całość kosztów poniesionych w związku z ochroną praw Organizatora Konkursu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

Uczestnik Konkursu może zażądać od Organizatora Konkursu usunięcia swoich danych osobowych. W takim wypadku, uczestnictwo w Konkursie będzie wymagało ponownego przesłania zgłoszenia oraz podania powyższych danych.

Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na ewentualną publikację jego nazwiska i imienia oraz miejscowości zamieszkania na stronach internetowych Organizatora oraz na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997) dla celów niniejszego Konkursu w przypadku wyłonienia go jako Zwycięzcę w Konkursie.

6
[Regulamin i jego zmiany]

Regulamin Konkursu dostępny jest pod linkiem zamieszczonym przy zgłoszeniu.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, pod warunkiem, że nie pogarszają one dotychczasowej sytuacji Uczestników i nie naruszają ich praw. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Fanpage. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem komunikatu tekstowego na fanpage przynajmniej 12h przed ich wprowadzeniem.

Ten Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z serwisem Facebook w żaden sposób. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dostarcza informacje Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Podane informacje przez Uczestnika, będą wykorzystane jedynie do organizacji Konkursu (w tym dostarczenia Nagrody).

7
[Niedozwolone praktyki]

Organizator informuje, iż wykrycie zastosowania przez Uczestnika jakiegokolwiek narzędzia, działań lub techniki, mającej na celu obejście, pominiecie lub wypaczenie zasad i idei Konkursu wskazanych w niniejszym Regulaminie, może skutkować usunięciem Uczestnika z Konkursu.

Jakiekolwiek działanie niezgodne z Regulaminem samego serwisu Facebook, publikowanie treści powszechnie uważanych za obraźliwe lub nawołujące do nienawiści może być powodem do usunięcia Uczestnika z Konkursu bądź nieprzydzielenia nagrody w przypadku wygranej. W szczególności posługiwanie się nieprawdziwą tożsamością lub podszywanie pod inną osobę.

W przypadku stwierdzenia nadużyć wskazanych w pkt.1 oraz 2 wynik Uczestnika jest usuwany z Konkursu. O zaistniałej sytuacji zostanie on poinformowany za pośrednictwem portalu Facebook. Jednocześnie Organizator nie odpowiada za politykę segregacji i wyświetlania wiadomości na portalu Facebook.

8
[Postępowanie reklamacyjne]

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres otvarta@otvarta.pl w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i powód reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Reklamacja rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9
[Postanowienia końcowe]

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, politykę i jakość usług dostawców Internetu, ani politykę antyspamową na kontach e-mailowych Uczestników ani za żadne inne kwestie niezależne bezpośrednio od Organizatora, a mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie ani wynik samego Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych podanych lub dostarczonych przez Uczestnika, w tym w szczególności adresu e-mail Uczestnika.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Otvarta na Mundial! – KONKURS Z SIECIĄ TELEFONII OTVARTA!

Otvarta na Mundial! - KONKURS Z SIECIĄ TELEFONII OTVARTA!

Podobne przepisy

Nasz serwis wykorzystuje pliki Cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.

Akceptuję
Szanowni użytkownicy

Wraz z dniem 25.05.2018 r. zaczyna obowiązywać RODO czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.

W związku z powyższym prosimy Cię o zapoznanie sie z naszą Polityką Prywatności, w której zawarte są informacje na temat tego jak wdrożyliśmy RODO w naszym serwisie. Nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Część I. Informacje ogólne i zakres obowiązywania
 1. Jako serwis internetowy, w trosce o świadczenie usług na najwyższym poziomie zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kuchnia Joli Sp. z o.o. KRS: 0000566579 NIP: 8992769971 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kruczej 10/14, 53-411 Wrocław.
 3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię w jakikolwiek sposób identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko lub adres e-mail. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Tobie usług).
 4. W tej polityce zostanie opisany sposób w jaki Twoje dane osobowe są wykorzystywane oraz zostanie określone to, jakie dane wykorzystujemy.
 5. Niektóre linki znajdujące się w naszym serwisie, mogą prowadzić do zewnętrznych stron internetowych, które nie jesteśmy w stanie kontrolować, w związku z tym niniejsza polityka prywatności, nie ma tam zastosowania.
Część II. Jakie dane zbieramy?
 1. W celu zapewnienia obsługi Twojego konta użytkownika, zbieramy następujące dane:
  1. Adres e-mail
  2. Hasło
  3. Imię i nazwisko
Część III. Cele przetwarzania danych osobowych
 1. Rejestracja i posiadanie konta w portalu. Podczas tworzenia konta użytkownika w naszym serwisie, może być konieczne podanie następujących danych: Adres e-mail, Hasło, Imię i nazwisko. Dane zostaną wykorzystane do wysyłki przepisów kulinarnych (za Twoją zgodą – możesz w każdym czasie wyrazić na to zgodę jak i cofnąć zgodę). Może się zdarzyć, że będziemy potrzebować skontaktować się z Tobą, by móc świadczyć Tobie nasze usługi, wówczas dane te zostaną wykorzystane do nawiązania kontaktu z Tobą.
 2. Formularz kontaktowy. Podane przez Ciebie dane w formularzu kontaktowym zostaną wykorzystane do udzielenia Tobie odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu. Zostanie do Ciebie wysłana wiadomość e-mail.
 3. Pliki Cookies. Pliki cookies wykorzystujemy by poprawić komfort korzystania z serwisu. W nich znajduje się Twój adres IP oraz dane pozwalające na obsługę profilu w serwisie. Plikim cookies wykorzystujemy również, by móc prowadzić analitykę dotyczącą naszych czytelników poprzez zewnętrzną usługę Google Analytics.
Część IV. Wykorzystanie danych osobowych

Wykorzystujemy Twoje dane do:

 1. obsługi konta użytkownika
 2. obsługi Twoich pytań
 3. kontaktowaniem się z Tobą w celach realizacji usług
 4. wysyłaniem innych wiadomości np reklamowych lub informacji o aktualnych promocjach
 5. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych
 6. archiwizacji
Część V. Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
 1. Twoje dane przetwarzamy zazwyczaj do tego czasu, kiedy posiadasz konto w naszym serwisie oraz tak długo, dopóki obowiązuje Twoja zgoda.
 2. Twoje dane mogą być przetwarzane po usunięciu konta z serwisu do celów księgowości i rachunkowości.
 3. W pozostałych przypadkach zostaniesz o tym fakcie powiadomiony. 
Część VI. Dostęp do Twoich danych i modyfikacja zgód
 1. W przypadku, gdy chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, musisz zalogować się w serwisie i przejść do zakładki Moje dane.
 2. Jeśli zapomniałeś hasła, prosimy o kontakt drogą elektroniczną.
 3. W panelu użytkownika możesz zarządzać swoimi danymi osobowymi oraz je uaktualniać.
 4. Przyjmujemy, że podczas rejestracji w serwisie wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeżeli jednak jest inaczej, zawsze możesz wycofać swoje zgody logując się do panelu użytkownika i przechodząc do zakładki: “Moje zgody”. W każdej chwili możesz zmieniać ich stan (dokonując wycofania zgody lub ponownego jej wyrażenia).
Część VII. Wypełnianie praw związanych z RODO
 1. Prawo do informacji. Informujemy Cię jak Twoje dane są przetwarzane, jak długo je przetwarzamy, jak profilujemy Twoje dane i jak możesz się temu sprzeciwić, jakie inne prawa Ci przysługują: prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia danych, prawo do sprzeciwu i cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do zaskarżenia do organu nadzorczego.
 2. Prawo dostępu. W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych logując się do panelu użytkownika. Możesz również do nas napisać maila lub wysłać list tradycyjny, wówczas będziemy musieli przeprowadzić weryfikację. Jej pozytywny wynik da nam możliwość wysłania Tobie kopii Twoich danych osobowych.
 3. Prawo do bycia zapomnianym. Masz prawo zażądać od nas usunięcia Twojego konta i wszystkich Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wówczas następuje zakończenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli okaże się, że jesteśmy zobowiązani prawnie do dalszego przetwarzania Twoich danych, poinformujemy Cię o tym.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Masz prawo ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko do ich przechowywania. Możesz to zrobić wycofując zgodę w panelu użytkownika. Po wycofaniu zgody, niektóre nasze usługi będą niedostępne. Zgodę możesz ponownie wyrazić w dowolnym momencie.
 5. Prawo do przenoszenia danych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe dowolnemu innemu podmiotowi. Na Twoją prośbę, do miesiąca czasu, wygenerujemy plik CSV, który będzie zawierał wszystkie Twoje dane, wyślemy go wskazanemu przez Ciebie podmiotowi.
 6. Prawo do sprzeciwu profilowania danych. Na Twoją prośbę możemy zaprzestać profilowania danych. 
Część VIII. Bezpieczeństwo

Wszystkie dane osobowe są chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Używamy do tego celu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych. Wszyscy nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Część IX. Zmiana postanowień

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień polityki prywatności. Wówczas zostaniesz o tym poinformowany. 

Część X. Dodatkowe pytania

Wszelkie dodatkowe pytania możesz złożyć kontaktując się z nami elektronicznie lub listownie.

Przepisy Joli
Close Cookmode