Otvarta na Mundial! - KONKURS Z SIECIĄ TELEFONII OTVARTA! - Przepisy Joli
Udostępnij

Otvarta na Mundial! – KONKURS Z SIECIĄ TELEFONII OTVARTA!

Otvarta na Mundial! – KONKURS Z SIECIĄ TELEFONII OTVARTA!

Kochani na FB właśnie ruszą konkurs, który organizuję wspólnie z siecią telefonii komórkowej OTVARTA! Więcej informacji o sieci OTVARTA znajdziecie tutaj: https://otvarta.pl/abonament?utm_source=przepisy-joli&utm_medium=video&utm_campaign=mlynarczyk

Tutaj znajdziecie konkurs:

https://www.facebook.com/PrzepisyJoli/

Tutaj regulamin konkursu:

Regulamin konkursu: „Otvarta na Mundial!”

1.
[Informacje podstawowe]

Organizatorem konkursu „Otvarta na Mundial” (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma:

eFresh Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Wielka 18/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (dalej „Koordynator lub Organizator”) na zlecenie:
Otvarta Sp z o.o.

z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 93-569), przy ul. Inżynierskiej 11, NIP:8882780351, zarejestrowana pod numerem KRS 000194197 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Organizator przeprowadza Konkurs na Profilu OTVARTA portalu społecznościowego Facebook we współpracy z influencerem „Przepisy Joli” – www.facebook.com (dalej „Facebook”), oraz na łamach profilu https://www.facebook.com/PrzepisyJoli/ (zwanym dalej „Fanpage”).

Niniejszy regulamin Konkursu (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi podstawę prawną organizacji Konkursu, określa prawa i obowiązki jego uczestników.

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.

2.

[Uczestnicy Konkursu i wymagania techniczne]

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być użytkownik aktywnego konta w internetowym serwisie Facebook. Konta założonego zgodnie z Regulaminem Facebook.
Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz OTVARTA, a także członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora w oparciu o umowę o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło, zlecenia) lub współpracująca jako podwykonawca. W przypadku wykrycia takiego nadużycia, Organizator pozostawia sobie prawo do anulowania Konkursu lub skreślenia takiej osoby z listy Uczestników lub zwycięzców.

§ 3.

[Zasady i czas trwania Konkursu]

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przedstawienie w formie komentarza sloganu z dowolną wersją słowa „Otvarta” i pokazania za pomocą zdjęcia, gifa lub filmu w jaki sposób kibicuje polskiej reprezentacji (zwanego dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).

Uczestnik swoje Zgłoszenie Konkursowe musi umieścić pod postem konkursowym (zwanym dalej „Postem Konkursowym”) zamieszczonym na Fanpage https://www.facebook.com/PrzepisyJoli/

Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie jedno Zgłoszenie Konkursowe w całym okresie trwania Konkursu i tylko 1 raz mogą być nagrodzeni.

Przy wyłanianiu zwycięzców (zwanych dalej „Zwycięzcami”), Komisja Konkursowa (zwana dalej „Jury”) będzie brała pod uwagę kreatywność i oryginalność zgłoszenia oraz nawiązanie do tematu.

W Konkursie, na podstawie kryteriów z § 3. pkt 4, nagrodzonych zostanie 3 Zwycięzców, którym Jury przyzna 3 równorzędne nagrody (zwane dalej „Nagrodami”)

Szczegóły dotyczące Nagród opisane są w § 4.
Czas trwania Konkursu: 22.06.2018-24.06.2018 (do godz. 12.)

4.

[Ogłoszenie zwycięzców i przyznanie nagród]

1.Dla Zwycięzców Konkursu przewidziano następujące Nagrody: oficjalne repliki piłek Adidas Russia 2018 na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mężczyzn w Rosji (o wartości rynkowej 99,99 zł)
2. Lista zwycięzców (zwana dalej „Listą Zwycięzców”) zostanie ogłoszona na Fanpage’u https://www.facebook.com/PrzepisyJoli/ do 24.06.2018 roku, do godziny 14.
3.Uczestnik wskazany na Liście Zwycięzców ma 14 dni roboczych, licząc od dnia opublikowania Listy Zwycięzców na Fanpage, na odesłanie Organizatorowi swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu przekazany kurierowi) do skrzynki odbiorczej fanpage’a. Jeżeli w tym terminie ich nie prześle lub dostarczone dane będą niekompletne, zostanie na jego miejsce wybrany kolejny Uczestnik z Listy Zwycięzców, który spełnia wszystkie Zasady Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak kontaktu z Uczestnikiem wskazanym na Liście Zwycięzców ani brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn technicznych, wskazanych w § 9. Pkt 1 i leżących po stronie Uczestnika.

Nagrody zostaną dostarczone w terminie nie późniejszym niż 31 dni, licząc od dnia ogłoszenia Listy Zwycięzców. Wysyłka nastąpi za poświadczeniem odbioru Pocztą Polską bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę jako adres korespondencyjny, na koszt Organizatora.

Odmowa poświadczenia odbioru Nagrody stanowi podstawę do niewydania Nagrody.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne przedmioty ani ekwiwalent pieniężny. Zgodnie z treścią artykułu 21 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U.2000.14.176 z późn. zm.) wolne od podatku są kwoty lub nagrody rzeczowe, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł brutto.

§ 5.

[Przetwarzanie danych i prawa do publikacji]

Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail) w celu przeprowadzenia Konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem autorskich praw osobistych i majątkowych do dostarczonego w ramach Konkursu Zgłoszenia Konkursowego i wyraża zgodę (udziela licencji) na jego wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu, na polu eksploatacji, jakim jest Internet. Licencja udzielona jest bezpłatnie.

Tym samym Organizator Konkursu w żaden sposób nie odpowiada za naruszenie jakichkolwiek praw, w tym dóbr osobistych zgłoszonych bądź przesłanych przez Uczestników Konkursu, a Uczestnicy Konkursu zobowiązują przejąć odpowiedzialność prawną w stosunku do osób trzecich i pokryć całość kosztów poniesionych w związku z ochroną praw Organizatora Konkursu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

Uczestnik Konkursu może zażądać od Organizatora Konkursu usunięcia swoich danych osobowych. W takim wypadku, uczestnictwo w Konkursie będzie wymagało ponownego przesłania zgłoszenia oraz podania powyższych danych.

Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na ewentualną publikację jego nazwiska i imienia oraz miejscowości zamieszkania na stronach internetowych Organizatora oraz na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997) dla celów niniejszego Konkursu w przypadku wyłonienia go jako Zwycięzcę w Konkursie.

6
[Regulamin i jego zmiany]

Regulamin Konkursu dostępny jest pod linkiem zamieszczonym przy zgłoszeniu.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, pod warunkiem, że nie pogarszają one dotychczasowej sytuacji Uczestników i nie naruszają ich praw. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Fanpage. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem komunikatu tekstowego na fanpage przynajmniej 12h przed ich wprowadzeniem.

Ten Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z serwisem Facebook w żaden sposób. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dostarcza informacje Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Podane informacje przez Uczestnika, będą wykorzystane jedynie do organizacji Konkursu (w tym dostarczenia Nagrody).

7
[Niedozwolone praktyki]

Organizator informuje, iż wykrycie zastosowania przez Uczestnika jakiegokolwiek narzędzia, działań lub techniki, mającej na celu obejście, pominiecie lub wypaczenie zasad i idei Konkursu wskazanych w niniejszym Regulaminie, może skutkować usunięciem Uczestnika z Konkursu.

Jakiekolwiek działanie niezgodne z Regulaminem samego serwisu Facebook, publikowanie treści powszechnie uważanych za obraźliwe lub nawołujące do nienawiści może być powodem do usunięcia Uczestnika z Konkursu bądź nieprzydzielenia nagrody w przypadku wygranej. W szczególności posługiwanie się nieprawdziwą tożsamością lub podszywanie pod inną osobę.

W przypadku stwierdzenia nadużyć wskazanych w pkt.1 oraz 2 wynik Uczestnika jest usuwany z Konkursu. O zaistniałej sytuacji zostanie on poinformowany za pośrednictwem portalu Facebook. Jednocześnie Organizator nie odpowiada za politykę segregacji i wyświetlania wiadomości na portalu Facebook.

8
[Postępowanie reklamacyjne]

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres otvarta@otvarta.pl w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i powód reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Reklamacja rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9
[Postanowienia końcowe]

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, politykę i jakość usług dostawców Internetu, ani politykę antyspamową na kontach e-mailowych Uczestników ani za żadne inne kwestie niezależne bezpośrednio od Organizatora, a mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie ani wynik samego Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych podanych lub dostarczonych przez Uczestnika, w tym w szczególności adresu e-mail Uczestnika.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Otvarta na Mundial! – KONKURS Z SIECIĄ TELEFONII OTVARTA!

Otvarta na Mundial! - KONKURS Z SIECIĄ TELEFONII OTVARTA!

Podobne przepisy

Przepisy Joli
Close Cookmode